top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Als gedeponeerd op 9 januari 2023 bij de Kamer van Koophandel te Roermond.  

 

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in uitoefening van beroep en een overeenkomst aangaat met de ondernemer.

  • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consument aanbiedt.

  • Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

  • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor de verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meerdere technieken van communicatie op afstand.

  • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand, of schriftelijke aanbiedingen en bestellingen tussen Ondernemer en Consument, alsmede op iedere overeenkomst tot levering van producten en/of diensten (hierna: “Overeenkomst”) door eenmanszaak Altijd Trendy gevestigd en kantoorhoudende te Venlo, Nederland. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts geldig indien deze door Altijd Trendy uitdrukkelijk schriftelijk zijn goedgekeurd.

2.2 De toepasselijkheid van algemene en/of andere voorwaarden van de wederpartij van Altijd Trendy, hierna “Consument” genoemd, wordt door Altijd Trendy uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij die voorwaarden, of een gedeelte daarvan, uitdrukkelijk schriftelijk door Altijd Trendy zijn aanvaard. 

2.3 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer in te zien en zij op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk worden toegezonden hetzij schriftelijk of langs een elektronische weg zodat de consument deze op een eenvoudige manier kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

2.4 De Consument waarmee Altijd Trendy eenmaal een Overeenkomst heeft afgesloten onder deze Algemene Voorwaarden aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op alle latere Overeenkomsten. 

2.5 Altijd Trendy is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Altijd Trendy zal de consument hiervan steeds tijdig op de hoogte stellen. 

Afwijkende bedingen van deze Algemene Voorwaarden zijn enkel in te roepen door Consument ingeval deze afwijkende bepalingen uitdrukkelijk en schriftelijk in een afzonderlijke overeenkomst door Altijd Trendy zijn aanvaard. Ingeval van strijdigheid tussen een afzonderlijke overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden hebben de bepalingen van de afzonderlijke overeenkomst of Overeenkomst voorrang boven de artikelen van de Algemene Voorwaarden. 

2.6 De nietigheid of vernietiging van één of meer bepalingen van de Overeenkomst of van deze Algemene Voorwaarden blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Altijd Trendy en Consument zullen in overleg treden om in voorkomend geval nietige of vernietigde bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te vervangen, door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen.

 

Artikel 3 Totstandkoming 

3.1 Het doen van een aanbod door Altijd Trendy is vrijblijvend en verbindt haar niet de be-     treffende goederen en/of diensten aan Consument te leveren. Indien in het aanbod niet anders is aangegeven (bijvoorbeeld door stockvoorraad, beperkte voorraad), is deze niet langer dan 14 (veertien) dagen geldig. 

3.2 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. 

3.3 Een Overeenkomst tussen Altijd Trendy en Consument eerst tot stand gekomen nadat Altijd Trendy een aanbod schriftelijk of op afstand mondeling aan consument heeft bevestigd. 

3.4 Wijzigingen met betrekking tot de Overeenkomst zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk of enige vorm van een techniek voor communicatie op afstand tussen Altijd Trendy en Consument zijn overeengekomen. 

 

Artikel 4 Levering, eigendomsvoorbehoud en risico 

4.1 De door Altijd Trendy geleverde producten blijven eigendom van Altijd Trendy totdat de Consument alle navolgende verplichtingen uit enige met Altijd Trendy afgesloten overeenkomst is nagekomen zijnde:
- de tegenprestatie voor de geleverde of de te leveren producten en/of zelf; - het alsnog nakomen van een vordering door Altijd Trendy jegens consument wegens het niet of niet volledig nakomen door de Consument van enig met Altijd Trendy gesloten Overeenkomst. 

4.2 De aansprakelijkheid en het risico over de door Altijd Trendy te leveren producten en/of diensten gaan over op de Consument op het moment van aflevering van die producten aan de Consument.

 

Artikel 5 Prijzen & Aanbod

5.1 Het aanbod treft in het bijzonder:

  • de prijs inclusief belastingen; 

  • termijn van aanvaarding van het aanbod;

  • de eventuele kosten van verzending

  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van deze overeenkomst

 

Altijd Trendy zal Consument informeren als en zodra zij aanwijzingen heeft dat de bij benadering gegeven leveringsdatum niet wordt gehaald. Indien mogelijk zal Altijd Trendy een indicatie geven voor de nieuwe leveringsdatum.

 

Artikel 6 Zekerheid 

6.1 Altijd Trendy heeft het recht om voldoende zekerheid tot nakoming van enige betalings- verplichting van Consument te vorderen, waaronder het betalen van voorschotten van de Consument te verlangen, voordat zij levert of doorgaat met verdere levering of een andere verplichting uit de Overeenkomst verder nakomt. 

6.2 In het geval van gerede twijfel bij Altijd Trendy omtrent de betalingscapaciteit van de Consument, heeft Altijd Trendy het recht de levering uit te stellen of stop te zetten.

 

Artikel 7 Reclame 

7.1 De Consument is verplicht de door Altijd Trendy afgeleverde producten bij aflevering, of zo spoedig mogelijk (en uiterlijk binnen 48 uur daarna) te (laten) onderzoeken. De Consument dient daarbij na te gaan of het geleverde aan de Overeenkomst beantwoordt, te weten: 

- of de juiste producten; inclusief accessoires zijn afgeleverd
- of de geleverde producten wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld aantal en bedrag) overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen;
- of de afgeleverde producten voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze niet specifiek zijn overeengekomen, aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik normale doeleinden. 

7.2 Indien gebreken worden geconstateerd, dan dient de Consument dit binnen 2 (twee) werkdagen na aflevering van de producten schriftelijk aan Altijd Trendy te melden. 

7.3 Indien de door Consument op grond van artikel 7.2 gemelde gebreken of reclames door Altijd Trendy als gegrond worden erkend, zulks ter beoordeling van Altijd Trendy, dan kan Altijd Trendy er voor kiezen het gebrek te herstellen of het netto factuurbedrag te crediteren of een nieuw product te leveren mits voorradig. 

7.4 Klachten met betrekking tot facturen dienen door Consument te worden gemeld aan Altijd Trendy binnen 2 (twee) dagen na factuurdatum van de facturen. 

7.5 Het indienen van een reclame ontslaat de Consument niet van al haar verplichtingen uit de Overeenkomst met Altijd Trendy. 

 

Artikel 8 Garantie 

8.1 Altijd Trendy garandeert slechts dat de door haar afgeleverde producten de eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn, evenals de eigen- schappen die nodig zijn voor enig bijzonder gebruik in geval dit bijzonder gebruik uitdrukkelijk blijkt uit de Overeenkomst met Altijd Trendy. 

8.2 De garantie als bepaald in artikel 8.1 geldt niet indien:
de producten waarop die garantie betrekking heeft:
a. niet overeenkomstig hun bestelling of onoordeelkundig zijn of worden gebruikt en/of
b. gebruiksvoorschriften niet in acht zijn genomen en/of
c. onvakkundige reparaties zijn verricht en/of
d. veranderingen zijn aangebracht en/of (serie)nummers of zegels zijn beschadigd of verwijderd. 

8.3 Je ontvangt de wettelijke garantie (artikel 7:17 Burgerlijk Wetboek). Dit betekent dat je recht hebt op een goed product. Je moet het product een bepaalde tijd normaal kunnen gebruiken. Ingeval garantie door Altijd Trendy wordt verstrekt, dan is de garantietermijn gelijk aan het aantal maanden dat de producent dan wel de leverancier van Altijd Trendy garantie heeft verstrekt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk of via communicatie op afstand anders overeengekomen.

8.4 In geval de garantie die door Altijd Trendy is verstrekt ziet op producten en of die zich buiten Nederland bevinden, dan is Altijd Trendy slechts aansprakelijk voor de kosten van herstel of vervanging tot ten hoogste het bedrag dat deze kosten bij uitvoering in Nederland zouden zijn geweest. 

8.5 In geval de Consument garantie inroept voor bepaalde door Altijd Trendy geleverde producten, dan kunnen deze enkel door de Consument worden teruggezonden aan Altijd Trendy na voorafgaande schriftelijke toestemming van Altijd Trendy. 

8.6 Indien met inachtneming van artikel 8.5 producten worden teruggezonden, dan dienen deze voorzien te zijn van de originele door Altijd Trendy aan de Consument afgegeven factuur tezamen met het eventuele bijbehorende, volledig uitgewerkte garantiebewijs en een duidelijke omschrijving van de klacht. 

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid 

9.1 Niet, niet tijdig en/of ondeugdelijke levering alsmede het niet goed functioneren van de geleverde producten en/of, geeft de Consument geen recht op schadevergoeding en/of ontbinding, voor zover er sprake is van overmacht aan de zijde van Altijd Trendy. 

9.2 Onverminderd de haar verder toekomende rechten heeft Altijd Trendy, indien zij door overmacht wordt verhinderd de Overeenkomst uit te voeren of op tijd uit te voeren, het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, of de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, dit ter keuze van Altijd Trendy, zonder dat Altijd Trendy tot enig schadevergoeding of anderszins gehouden is. 

9.4 Alle aansprakelijkheid van Altijd Trendy voor indirecte schade, waaronder begrepen ge- volgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is volledig uitgesloten. 

9.5 Altijd Trendy voorziet in een bedrijfsaansprakelijkheid verzekering (AVB) voor aansprakelijkheid voor zowel materiële schade als lichamelijke letsel veroorzaakt door het handelen of nalaten tijdens de verzekerde bedrijfsactiviteiten.

9.6. Altijd trendy voorziet in een productaansprakelijkheid voor schade aan anderen voor producten die in omloop zijn gebracht of zijn geleverd door Altijd Trendy.

9.7 De aansprakelijkheid van Altijd Trendy wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien de Consument Altijd Trendy onmiddellijk en schriftelijk in gebreke stelt met daarin opgenomen een redelijke termijn waarin de tekortkoming door Altijd Trendy kan worden hersteld en Altijd Trendy na verloop van deze redelijke termijn de tekortkoming in de nakoming niet heeft hersteld. Ter voorkoming van onduidelijkheden dient door de Consument in de ingebrekestelling een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming in de nakoming te worden vermeld. 

 

Artikel 10 Ontbinding 

10.1 Altijd Trendy is gerechtigd, onverminderd de rechten die zij heeft op vergoeding van kosten, schade en/of interesten, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden wanneer: 

een verzoek tot faillissement van Consument is ingediend dan wel dat Consument in staat van faillissement wordt verklaard; 

een verzoek tot het van toepassing verklaren van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is ingediend dan wel dit verzoek is gehonoreerd; 

Consument komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld; 

De Consument verzuimt een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen. 

 

Artikel 11 Opzegging 

11.1 De Consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste een maand. 

 

Artikel 12 Opschorting recht 

12.1 Indien en zolang de Consument niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor haar uit de met Altijd Trendy gesloten Overeenkomst of een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, heeft Altijd Trendy het recht de nakoming van haar verplichtingen uit een Overeenkomst op te schorten. 

12.2 Consument is niet gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen uit een Overeenkomst op te schorten. 

 

Artikel 13 Betaling 

13.1 Tenzij anders overeengekomen, dient betaling door Consument, hetzij netto contant bij levering, hetzij middels storting of overmaking op een door Altijd Trendy aangewezen bankrekening, zulks ter keuze van Altijd Trendy, binnen de aangegeven betalingstermijn te geschieden, zonder recht op enige korting of compensatie. 

13.2 De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Ondernemer te melden.

13.3 In geval van wanbetaling van de Consument heeft de Ondernemer behoudens wettelijke bepalingen, het recht om de vooraf aan de Consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening re brengen.

 

Artikel 15 Annulering 

15.1 Indien een door Altijd Trendy aanvaarde order door Consument wordt geannuleerd, is Altijd Trendy gerechtigd, mits die annulering door haar wordt aanvaard, een gefixeerde schadevergoeding in rekening te brengen van 30% (dertig procent) van het factuurbedrag, vermeerderd met de eventuele kosten, zoals door toeleveranciers aan Altijd Trendy in rekening gebracht. 

 

Artikel 16 Bewijs 

16.1 Voor de bepaling van de omvang van de betalingsverplichtingen van de Consument zijn de administratieve gegevens van Altijd Trendy beslissend, behoudens door de Consument naar objectieve maatstaven te leveren tegenbewijs. 

16.2 Tussen Altijd Trendy en Consument gelden de op de factuur of pakbon vermelde aantallen, maten en gewichten als juist, behoudens door de Consument naar objectieve maatstaven te leveren tegenbewijs. 

 

Artikel 17 Toepasselijk recht en geschillen 

17.1 Op alle aanbiedingen, offertes, transacties, orders en de door Altijd Trendy met de Consument gesloten overeenkomsten, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Ook indien de Consument woonachtig is in het buitenland. 

bottom of page